Thứ Hai, 30 tháng 11, 2009

Loại bỏ và ẩn navbar (thanh điều hướng)

Loại bỏ và ẩn navbar (thanh điều hướng) trong blogspot template

1.Chọn mục Chỉnh sửa HTML (phiên bản tiếng Anh là [Edit HTML]) trong mục [Bố Cục] (phiên bản tiếng Anh là [LAYOUT]) ;
2.Tìm kiếm với các dòng mã sau đây:
]]>
Trước khi dòng, thêm vào dòng mã sau đây:

#navbar { display: none; }

or: hoặc:

#navbar-iframe { display: none !important; }

3.Nhấp vào SAVE template để thực hiện các thay đổi có hiệu quả.


Đối với các phiên bản củ hay Classic Template thì bạn làm như sau :
1.Tìm dòng : rồi điền mã #navbar-iframe { display: none; } lên trước dòng đó
{...
....#navbar-iframe { display: none; }
....
...}
2.Tìm dòng : body{ và thêm vào mã sau
position: relative;
top: -32px;
3.Nhấn vào Lưu trử mẫu (Save Template) để lưu trữ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét