Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2009

Sáu lệnh quan trọng (command line - cmd) của Windows7

a.Nhấn đồng thời các phím tắt Winkey + R để mở cửa sổ lệnh. Sau đó, gõ "cmd" và nhấn Enter.
b. Tại dấu nhắc lệnh gõ lệnh sau, và Windows Script Host sẽ hiện lên thông báo cho bạn một sự kết hợp không hợp lệ của các thông số lệnh.

1 - Lệnh kiểm tra phiên bản Windows (Kiểm tra các thông số license)
slmgr : hiển thị các thông tin cơ bản
slmgr /dli : hiển thị thông tin giấy phép hiện hành
slmgr /dlv : hiển thị thông tin chi tiết về giấy phép hiện hành
slmgr /xpr : hiển thị ngày hết hạn cho phép hiện tại
slmgr /rearm : tái vũ trang: tái vũ trang Windows và gia hạn thời gian ân hạn

2 - Lệnh quản lý quyền Admin
netplwiz : để hiển thị lên bảng quản lý quyền Admin (dùng để bỏ qua đăng nhập và vào thẳng màng hình Windows7)

3 - Các lệnh nóng về task và quản lý task-managerment
taskmgr : gọi task-manager của Windows
tasklist : hiển thị các task
taskkill : xoá task đang làm viêc

ví dụ : C:\taskkill /F /IM /T ;hoặc : C:\tasklist /svc /fi "imagename eq svchost.exe"

4 - Lệnh bật môi trường định dạng giã định của Win
wmic : gọi chương trình
wmic process : gọi chu trình
wmic process list full : hiện quá trình đang chạy của Window
wmic startup list full : hiện quá trình khởi tạo window

5 - Lệnh quản lý mạng
netstat

6 - Lệnh khởi động chương trình
openfiles

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét